Bahçeşehirliler Derneği`nin Gölet ve Pazartürk Davaları DANIŞTAY kararı ile onandı | Yelpaze İstanbul
Ana Sayfa
Ana Sayfa >>Bahçeşehirliler Derneği`nin Gölet ve Pazartürk Davaları DANIŞTAY kararı ile onandı 17.11.2016 13:45

Bahçeşehirliler Derneği`nin Gölet ve Pazartürk Davaları DANIŞTAY kararı ile onandı

Bahçeşehirliler Derneği ( BADER ) vekili olarak 23.06.2014 tarihinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 31/07/2013 Tarih ve 12735 Sayılı Bakanlık Makamı Olur’u ile onaylanan

Bahçeşehirliler Derneği ( BADER ) vekili olarak 23.06.2014 tarihinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 31/07/2013 Tarih ve 12735 Sayılı Bakanlık Makamı Olur’u ile onaylanan İstanbul İli, Başakşehir İlçesi, Bahçeşehir Gölet Alanı ile Pazar Alanına İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği işleminin öncelikle yürütmesinin durdurulması ve iptali istemli dava açmıştık. Mahkemenin Ara Kararı gereği keşif ve bilirkişi incelemesi yapılmasına, sonrasında yürütmenin durdurulmasının değerlendirilmesine karar verilmiş ve tarafımızca da 4.177,50 TL keşif ve bilirkişi avansı yatırılmıştı.

Ne var ki İstanbul 1. İdare Mahkemesince keşif ve bilirkişi incelemesi yapmak yerine, ara karardan vazgeçilerek dava reddedilmiştir. Daha da şaşırtıcı olan İstanbul 1. İdare Mahkemesi 2014/ 2139 E., 2014/ 1730 K. Karar Sayılı 13.10.2014 Tarihli bu Kararı ile Danıştay’ın en yüksek kurulu olan Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulu’nun 26.05.2000 yılında vermiş olduğu Karar’a aykırı şekilde “ dava konusu planların doğrudan doğruya dernek tüzel kişiliğinin hak ve çıkarlarını etkilemediği, davacı dernek tarafından hazırlanmış dernek tüzüğünün de davacıya hukuken böyle bir hak tanımayacağı değerlendirildiğinde davacı derneğin dava konusu planın iptalini istemekte hukuken korunması gereken bir menfaat ilişkisinin olmadığı, dolayısıyla dava ehliyetinin de bulunmadığı sonucuna varılarak davanın ehliyet yönünden reddine karar verilmiştir“ demiştir. Danıştay’ın en yüksek kurulunun 14 yıl önce son noktayı koyduğu bir konuda ne oldu da İstanbul 1. İdare Mahkemesi keşif ücretini yatırmamıza rağmen apar topar böyle hukuksuz bir karar verme gereği duydu bilmiyoruz.

Biz bu kararı süresi içinde temyiz ettik ancak, bu karar bize tam iki yıl kaybettirdi. Bu süre içerisinde, dava konusu imar planlarına dayanılarak ihaleler yapıldı ve inşaatlar başladı, çevresel yıkım ve kıyım yürüdü gitti.

İstanbul 1. İdare Mahkemesi bu kararında Danıştay 6. Dairesi’nin 2013 tarihli ilgisiz bir kararına atıf yapmıştı. Ancak bu karara karşı temyiz talebimiz sonucu, Danıştay 6. Dairesi 2015/ 2865 E., 2016/ 3922 K. Sayılı 08.06.2016 Tarihli Kararı ile İstanbul 1. İdare Mahkemesi’ nin haksız, hukuksuz ve usule aykırı kararını bozmuş; bozmakla da yetinmeyip Anayasanın Sosyal ve Ekonomik Haklar ve Ödevler arasında yer verdiği "Çevrenin Korunması" hususu, hem herkes için "sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkını" hem de "çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini önlemek" ödevini tüm vatandaşlar için " hak ve ödev" olarak düzenlemiş bulunmaktadır.” diyerek bırakın derneği, çevreye karşı duyarlı ve etkin olmanın her vatandaşın anayasal hakkı ve ödevi olduğuna vurgu yapmıştır. Danıştay 6. Dairesi 2015/ 2865 E., 2016/ 3922 K. Sayılı 08.06.2016 Tarihli Kararı bu ülkede adaletin bir şekilde var olduğunu göstermiştir.

Dileğimiz yerel mahkemece bu karara uyularak ve bir an önce yürütmenin durdurulması yönünde karar verilerek adaletin tesisinin sağlanmasıdır.


  

 

 

Yorum Ekleyin
Üye Yorum
Gönder
http://www.yelpazeistanbul.com/
*Her hakkı saklıdır. İzinsiz gösterilemez, çoğaltılamaz.
haberyazilimi.com - Copyright