Yelpaze İstanbul

"Global Düşün, Yerel Uygula"

Bahçeşehirliler Gölet ve Pazartürk’de kanuni müeyyideler uygulanmaz ise “Maddi-Manevi Tazminat” haklarını arıyor

Bahçeşehirliler Derneği (BADER) ve Bahçeşehirlilerin birlikte sürdürdükleri İstanbul 5.idare mahkemesinde 2013 yılında açılan Gölet, Pazartürk ve çevresinin plan değişikliği iptal kararına Çevre ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Başakşehir Belediyesi Danıştay’da temyiz talebiyle dava açmış ve kararın reddini talep etmişti. DANIŞTAY 6.Daire Başkanlığı 2018/1072 Esas No, 2021/12528 Kararı ile idarelerin açtığı davayı reddederek İstanbul 5.İdare Mahkemesi’nin 2013 yılında verdiği “PLAN İPTALİ” kararını “ONADI” ve kararın uygulanması adına dosyayı tekrar ilgili mahkemeye gönderdi.

Bahçeşehirliler Derneği (BADER) 2013 yılından bu yana süren Bahçeşehir’deki imar plan değişikliğine dair açılan ve her seferinde önce İstanbul İdare Mahkemeleri’nde nihayetinde de Danıştay’da onaylanan plan iptal kararlarını bir sonraki aşamaya taşıyor. Bölge halkının yakından takip ettiği hukuksal süreçlerde davaların kamu lehine sonuçlanmasına rağmen Gölet ve Pazartürk’te inşaai faaliyetlerin devam etmesi hatta bitirilerek 3.şahıslara satışının gerçekleşmesi süreci sonrası “davalar kazanıldı da ne oldu, adalet yerini bulmadı, hukuksuzluk yapanların yanına kar mı kalacak” haklı sorularının bu yeni aşama ile farklı bir sürece taşınması hedefleniyor. Hukuksuzluğu kanunlarca defalarca kanıtlanan projelerin hukuksal yaptırımı adına dernek yöneticileri ve Bahçeşehir’de tapu sahipleri Başakşehir Belediyesi’ne yazılı dilekçelerle başvurarak kanunların gereğini talep edecek, yine bir sonuç alınamazsa maddi-manevi tazminat davaları ile süreci yeni bir hukuksal sürece taşıyacaklarını belirtiyorlar.

Son karar sonrası Bahçeşehirliler Derneği (BADER) Başkanı Uğur Barış Karabulut ” Bu kararla 2013 yılından buyana sürdürülen mücadeleler de ki haklılığımız bir kez daha hukuk yönünden tescil olmuştur. Zaman kazanmak adına yıllardır her açılan davaya yeni bir plan değişikliği başvurusu ile oyalama taktiği yapılmış olsa da, plan bütünlüğü gereği her seferinde yapılan haksız fiil mahkemelerden geri dönmüştür. Şimdi sıra bunca yıl verilen bu hukuk mücadelesinin kamu vicdanlarında somut bir yaptırıma dönüşmesidir. Derneğimiz üyeleri ve komşularımızla birlikte bu haklılığın somut yaptırım kararını görene kadar mücadelemiz devam edecektir. Danıştay’ın verdiği ONAMA ile Başakşehir Belediyesi’nin İstanbul 5.İDARE MAHKEMESİ kararını yerine getirmesini bekliyoruz. Bu talebimizi komşularımızla birlikte yazılı başvuru ile de belediyeye yapacağız. Karar sonrası 1 aylık itiraz süresine rağmen gereği yapılmaz ise Bahçeşehir 1.ve 2.Kısım mahallesinden tüm tapu hak sahibi komşularımız ile maddi-manevi tazminat haklarımızı sonuna kadar kullanacağız.” dedi.

Bahçeşehirliler Derneği’nin (BADER) Bölge Halkıyla Paylaştığı Dilekçe Örneği

                                                BAŞAKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINA

                                                                                                                 Tarih: ……………………..

                      İstanbul Başakşehir  İlçesi Hoşdere  Mahallesi, ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. bağımsız bölüm malikiyim.

                 Gerek taşınmazı satın aldığım tarihte gerekse 2009 yılında yapılan 1/100.000 ölçekli İstanbul Çevre Düzeni Planında evlerimizin ön kısmında bulunan Gölet ve Pazartürk Bölgesi olarak geçen bölgelere , kentsel ve bölgesel yeşil alan ve spor alanı işlevi verildiği, bu işlevde bir yerde ancak  park, hayvanat bahçeleri rekreasyon alanları, bölge parkı, spor alanları yapılabileceği halde Çevre Şehircilik Ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından  2013 yılında yapılan 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarında bölgen özel mülkiyete konu olacak şekilde inşaat alanına açıldığı, işbu planlara karşı açılan iptal davaları sonucu görevli Mahkemece dava konusu planların iptal edildiği işbu iptal Kararı da Danıştay tarafından onanarak kesinleştiği bilinmektedir.

                Bu defa Çevre Şehircilik Ve İklim Değişikliği Bakanlığınca Mahkemece verilen iptal Kararı gereğinin yerine getirildiğinden bahisle yeni Bahçeşehir 1. Kısım Mahallesi Gölet Bölgesi, 04/01/ 2018  onama tarihli 1/5000 ölçekli revizyon nazım imar planı ile 1/1000 ölçekli revizyon uygulama imar planı yapılmıştır. İşbu planlarda da Gölet Bölgesi yine ticari yapılaşmaya imkan verilecek şekilde imara açılarak emsal artırımına gidilmiştir . Bu planlara karşı İstanbul 9. İdare Mahkemesinin  2018/830 Esas Saylı dosyasında açılan davada ise Mahkeme dava konusu planları 16/10/2019 gün,2019/2090 Sayılı Kararıyla tümden iptal etmiştir .Önceki iptal kararları davacılar yönünden olmasına karşın bu defa Mahkeme dava konusu imar planlarını tümüyle iptal etmiştir. İşbu iptal Kararına karşı davalı İdarelerce yapılan istinaf başvurusu da İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 4. İdari Dava Dairesinin E.2020/11 Esas Sayılı ,19/10/2020 Gün,2020/1318 Sayılı Kararı ile reddedilmiştir .İşbu ret kararına karşı yapılan temyiz başvurusu üzerine Danıştay 6. Dairesi 2020/11209 Esas,15/03/2022Gün, 2022/3077 Sayılı Kararı ile İstinaf Mahkemesinin Kararını onamıştır.

               Bu durumda Bahçeşehir’in anılan  Gölet Bölgesi için yapılan gerek nazım imar planı gerek uygulama imar planı verilen bu kararlar karşısında kesin olarak iptal edilmiş bulunmaktadır.

İ.Y.U.K ‘nun 28 .Maddesinde ,idarelere mahkeme kararlarının icaplarına göre kararın idareye tebliğinden itibaren en geç 30 gün içinde işlem  yapma veya eylemde bulunma mecburiyeti getirilmiş yine anılan Madde de mahkeme kararlarına karşı işlem tesis edilmeyen veya eylemde bulunulmayan hallerde idare aleyhine ilgili mahkeme  veya Danıştay da maddi ve manevi tazminat davası açılabileceği hüküm altına alınmıştır.

Öte yandan Anayasamızın 2. Maddesinde Türkiye Cumhuriyetinin bir hukuk devleti olduğu vurgulanmış,138. Maddesinin son fıkrasında da Yasama ve Yürütme organları ile idarelerin mahkeme kararlarına uymak zorunda oldukları bu organlar ile idarelerin mahkeme kararlarını hiçbir şekilde değiştiremeyeceği ve bunların yerine getirilmesini geciktiremeyeceği hüküm altına alınmıştır.

 Yukarıda açıklanan Mevzuat gereğince Başakşehir Belediyesi olarak Danıştay Kararının tarafınıza tebliğinden itibaren 30 gün içinde Mahkeme Kararı gereğince işlem yapma yükümlülüğünüz bulunmaktadır. Bu nedenle iptal edilen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı uyarınca planların kapsadığı alanda Başakşehir Belediyesi olarak verdiğiniz inşaat ruhsatlarını, işyeri açma ve çalışma ruhsatlarını iptal etmeniz ayrıca iptal edilen inşaat ruhsatlarına konu inşaatları yıkmanız, bu yapılmadığı takdirde gerekli yasal yollara başvurulacağı gibi bölge sakini olarak yıllarca bizleri uğrattığınız maddi ve manevi zararlarımızın giderimi için tazminat davaları açacağımızı bilgilerinize sunarız.

Tarih: …………..

T.C No: ………………………………….

Adı-Soyadı: ……………………………………

İmza: ……………………………………….

%d blogcu bunu beğendi: