"Global Düşün, Yerel Uygula"

Bahçeşehir’de sağlık, park ve yeşil alan planları konuta dönüştürülmek isteniyor!

4 min read

Bahçeşehir’de 2000’li yıllardan bugünlere Sofa, Vaditepe, Pazartürk ve Gölet imar plan değişikliği ve yapı yoğunluğu derken Başakşehir Belediyesi hazırladığı yeni bir imar ve plan değişikliğini Çevre ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na sundu. Bakanlığın 03 Mayıs 2023’te askıya çıkardığı imar değişikliği planlarında, Bahçeşehir’de 73 hektarlık içerisinde Devlet Hastanesi yapılabilecek sağlık alanı, park ve yeşil alanların da bulunduğu parsellerin imarı değiştirilerek yoğun konut alanlı bir kent daha kurulmak isteniyor.

İstanbul İli, Başakşehir İlçesi, Bahçeşehir 2. Kısım Mahallesi Sıvat-Yeşiltepe Rezerv Yapı Alanı 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı 28 Nisan 2023 tarihinde Çevre ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nca askıya çıktı. Bölgenin planlama süreci 29.09.2021 tarihinde bakanlığın 1856994 sayılı Olur’u ile 73 ha büyüklüğündeki alanı 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun’un 2. (1-c) maddesi uyarınca “Rezerv Yapı Alanı” olarak belirlemesi ile başladı. Söz konusu alanda planlama, projelendirme ve uygulamalarla ilgili olarak 07.10.2021 tarihinde Bakanlık Makam Olur’u ile gerekli projelerin yürütülmesi için Başakşehir Belediye Başkanlığı’nı geçici olarak yetkilendirdi. Bu kapsamda Başakşehir Belediye Başkanlığınca hazırlanan 1/5000 Ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı ve Plan Açıklama Raporları hazırlandı. Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 97. (ı) ve 102. (e) maddesi ile 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun’un 6. (6) maddesi uyarınca Çevre ve İklim Değişikliği Bakanlığı 28.04.2023 tarihinde imar plan değişikliğini resen onaylandığını açıkladı. Söz konusu planlar ve Plan Açıklama Raporları, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi gereğince 03.05.2023 tarihinden itibaren bir (1) ay (30 gün) süre ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ilan panosu ve internet sitesi (https://istanbul.csb.gov.tr/duyurular) ve E-Plan Otomasyon Sisteminde (https://e-plan.gov.tr/) askıya çıkarıldı.

Askıya çıkan plan değişikliklerinde neler var?

Bahçeşehirliler Derneği (BADER) Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Barış Karabulut askıya çıkan planların şehircilik ilkeleriyle örtüşmediğini ve kamu yararı gözetmediğini belirterek şunları söyledi.

“Şehir Plancısı arkadaşlarımızdan aldığımız bilgiler ışığında askıya çıkan Bahçeşehir 2. Kısım Mahallesi, Sıvat-Yeşiltepe Rezerv Yapı Alanı 1/5000 Ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı Ve 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar planlarının 10 yıldır sürdürdüğümüz mücadelelerin, itiraz ve dava süreçlerinin benzeri, kamu yararından ve şehircilik ilkelerinden uzak tamamen beton ve rant temelli yapıldığını görüyoruz.

Askıdaki Plan Değişiklikleri ile 2003 tarihli Bahçeşehir Toplu Konut Alanı planları bertaraf edilmek, yapı yoğunluğu ve fonksiyon değişikliklerine gidilmek isteniyor. Halkın ihtiyacı olan spor, park ve yeşil alan gibi donatı alanları kaldırılarak yapılaşmaya açılıyor. Bununla da kalınmıyor bölgemizin yıllardır sabırsızlıkla beklediği Devlet Hastanesi ihtiyacı ortadayken kamuya sağlık alanı olarak ayrılan çok büyük bir alan konuta dönüştürülüyor. 2 kat olan yapılaşmalar 7 kata çıkarılmak isteniyor. Buradan bir kez daha tarihe not düşmek isteriz ki bu planların geçmesi halinde kent içi ulaşımı kaosa dönmüş, Habitat ve kentsel tasarım ödülü almış bir kent daha da içinden çıkılmaz bir hal alacaktır. Ayrıca Başakşehir Belediyesi hazırladığı yeni plan değişikliği talebiyle daha öncesinde planlama bekleyen çoğunluğu özel mülkiyetli Yeşiltepe-Sıvat bölgesine, kamuya ait alanları da ekleyerek halkın faydasına olmayan rant temelli bir birleştirme yapmıştır. Kentin topyekun yaşayanlarının kaderini, yaşamsal standartlarını belirlerken Başakşehir Belediyesi, orada yaşayan halkın, kanaat önderlerinin Sivil Toplum Kuruluşlarının görüşlerini almadan ben yaptım oldu demektedir. Buradaki amacının bölgeye değer katmak değil satılabilecek arsa yaratmak olduğu da çok açıktır. Askıda ki plan değişiklikleri ile Toplu Konut Alanı için büyük sağlık kompleksi öngörülen alanın ve yakın çevresindeki yeşil alan-park gibi kentsel donatıların kaldırılmasının hiçbir bilimsel gerekçesi yoktur, plan bütünlüğüne aykırıdır. Hazırladığımız itiraz dilekçelerimizi bölge yaşayanlarına sunacak ve bakanlığa itirazımızı komşularımızla gerçekleştireceğiz. İtirazlarımız dikkate alınmaz ise İstanbul İdare Mahkemelerinde dava sürecine başlayacağız.”

Yelpaze İstanbul -10.05.2023